Miljö & Kvalitet

Hög​ ​kvalitet​ ​är​ ​resultatet​ ​av​ ​enträget​ ​arbete​ ​med​ ​systematiska​ ​metoder​ ​för​ ​att​ ​ständigt​ ​bli​ ​bättre. Vi​ ​jobbar​ ​kontinerligt​ ​på​ ​att​ ​tillsammans​ ​med​ ​våra​ ​kunder​ ​och​ ​leverantörer​ ​ständigt​ ​utveckla​ ​och förfina​ ​vår​ ​kvalitet.​ ​Det​ ​finns​ ​ett​ ​stort​ ​antal​ ​teoretiska​ ​modeller​ ​för​ ​hur​ ​det​ ​här​ ​ska​ ​gå​ ​till.​ ​Vi använder​ ​oss​ ​av​ ​en​ ​i​ ​grunden​ ​mycket​ ​enkel​ ​modell​ ​som​ ​går​ ​att​ ​använda​ ​i​ ​de​ ​flesta utvecklingsprojekt.

Miljö
För att vi ska kunna minska vår påverkan på miljön och utveckla vårt kvalitetsarbete fokuserar vi på:

  • Leverera rätt produkt
  • Leverera i rätt tid
  • Avfallshantering
  • Minimera risken för utsläpp till vatten och mark

Genom att arbeta med ständiga förbättringar i vårt företag ska vi leva upp till de krav som ställs från såväl våra kunder som de krav lagar och myndighetsbeslut ställer på oss.

Kvalité

Permalänk till denna artikel: http://svemek.com/miljo_kvalitet/